Brunnsrenovering

I många fall där vi åtgärdat brunnen så finns det inte längre behov av vattenrening

Borrade brunnar

Ytvatten

Ett tecken på ett problem med ytvatten är att det är olika kvalité på vattnet beroende på årstid och nederbörd.

Vi startar med att filma brunnen för att veta exakt var det ovälkomna vattnet kommer in med att filma brunnen för att veta exakt var det ovälkomna vattnet kommer in

En vanlig orsak till problem är att det inte är tätt mellan det rör som sitter genom jordlagret ner i berget och berggrunden.

En annan orsak kan vara att det finns grunda sprickor i berget som leder ner ytvatten i brunnen. Lösningen på detta problem kan vara att montera en tätningsmanschett ovanför pumpen så ytvattnet inte blandas med dricksvattnet

Saltvatten

Brunnen är för djupt borrad eller för stort vattenuttag. Lösningen på detta problem kan vara att montera en tätningsmanschett eller cementplugg nedanför pumpen. Det saltvattnet som kommer nerifrån stannar där och blandas då inte i dricksvattnet.

Den enklaste lösningen kan ibland vara att höja pumpen och minska vattenuttaget!

Brist på vatten

Allt vatten innehåller kemiska ämnen i olika mängder. Vissa av dessa ämnen som till exempel järn och mangan oxiderar i brunnen och skapar beläggningar på brunnens insida. Dessa beläggningar kan täppa till de sprickor och porer i berget som tillför vatten i brunnen.

I de fall brunnen har påverkats av utfällningar så mycket att kapaciteten inte räcker till kan brunnen i de flesta fall rekonditioneras. En rekonditionering kan enklast förklaras likt en brunnsrengöring och det finns olika metoder för att rengöra brunnen dom vanligaste är spolning och tryckning. Vilken metod som är lämpligast för just er brunn beror på dess konstruktion och utformning.

Grävda brunnar

Ytvatten/ kvalité

Ett tecken på ett problem med ytvatten är att det är olika kvalité på vattnet beroende på årstid och nederbörds

Det vanligaste problemet med ytvatten i en grävd brunn är läckage i översta brunnsringsskarven, till detta har vi olika lösningar som fungerar till din Brunn.

Kvalitetsproblem beror många gånger slam och föroreningar i botten på brunnen

Lösningen på detta är att vi suger/spolar bort bottenslammet och högtrycksspolar brunnsväggarna. Tekniken som vi använder ökar också vattentillrinningen väsentligt. Avslutas alltid med klorering

Brist på vatten

Har man brist på vatten i en grävd brunn kan orsaken vara slambildning på botten som påverkar tillrinningen. Där har vi utvecklat ett system där vi både spolar och suger samtidigt. Det kan även bero på att grundvattnet har sänkts, då kan lösningen vara att slå eller spola ner ett stålrör med perforerad spets till vattenförande lager och på så sätt öka kapaciteten och komma ner till en lägre nivå med pumpen. Hör av er om just din brunn Så hittar vi tillsammans en lösning

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet kring hantering av allt som har med brunnar att göra. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig med din utmaning.